Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Kit Fit Be fit , mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a táplálkozási tanácsadás végzéséhez szükséges előképzettséggel rendelkezik, azonban a Szolgáltató nem dietetikus és nem orvos. A Szolgáltató nem vállal el olyan feladatot, ami meghaladná a szakképzettségét. A Szolgáltató a tudomány jelenlegi állása szerint, tényeken alapuló ajánlásokat tesz az Ügyfélnek, a jelenlegi életmódját és szokásait figyelembe véve. A Szolgáltató a személyes kapcsolat és a felügyelet hiánya miatt nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalán található információk, illetve a szolgáltatások során adott tanácsok alkalmazása után. A látogató, illetve vásárlás esetén az Ügyfél, csak saját felelősségére alkalmazhatja a Szolgáltató által közvetített információkat, tanácsokat. A Szolgáltató kijelenti, hogy a 2001. évi C. törvény 67. §-ának (7) bekezdése alapján készített „OKM Közlemény, a szabályozott szakmák jegyzékéről kiadvány tartalma alapján az edzői tevékenység folytatásához szükséges bizonyítvánnyal rendelkezik.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Recskiné Bódog Kitti – Kit Fit Be Fit

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kitfitbefit@gmail.com

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: WordPress.com

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a http://www.kitfitbefit.hu weboldal, valamint a weboldalakon elérhető anyagokra, a Kit Fit Be Fit által kezelt Facebook és Instagram oldalakra. Az ÁSZF 2019.10.29-től visszavonásig érvényes.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF bejelenés nélküli módosítására.

1.3. A weboldalon található tartalom szerzői jogi védelem alá esik. A tartalom felhasználása vagy más weboldalon való feltüntetése szigorúan tilos.

1.4. A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja, a
Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a
látogatóra nézve.

1.5 A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon
található adatok, illetve információk felhasználásából eredő
esetleges károkért és hátrányokért.

Adatkezelési szabályok

1.5. Az Adatvédelmi tájékoztató megtekinthető a weboldalunkon.

Szolgáltatások:

  • Személyre szabott étrendek
  • Edzések, edzéstervek

1.6. A szolgáltatások személyesen és online is megrendelhetőek.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatások nevét, leírását. A szolgáltatások adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menete: A szolgáltatások megrendelésére lehetősség van emailben, telefonon vagy akár személyesen is jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.A megrendelt szolgáltatások (étrend, edzésterv, edzések) teljesítése a felek megállapodása szerint történik.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek: emailben várjuk ezen hibákra vonatkozó információkat 1 munkanapon belül kérjük jelezni ezeket.

1.11. Fizetési lehetőségek: banki átutalás, készpénz, Paypal

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása

1.14. általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Ügyfél kötelezettségei

Az Ügyfél elfogadja az általános szerződési feltételeket, adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez köteles annak ellenértékét megfizetni a Szolgáltató részére. Az Ügyfél köteles a jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani. Az Ügyfél a szerződéskötéssel tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljesítésével a javára bocsájtott fájl és tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltatótól a szolgáltatás teljesítése során kapott adatokat és információkat bizalmasan kezeli, és azokat nem osztja meg mással, nem teszi közszemlére. Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget ezen kötelezettségeinek, úgy a Szolgáltató által felelősségre vonható és köteles megtéríteni a szerződés megszegésével Szolgáltatónak okozott anyagi károkat.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: A fogyasztó ha szeretné törölni a szolgáltatás megrendelését, akkor köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órával a megrendelés után jelezni a Szolgáltató felé, ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a megrendelt szolgáltatás árat. Abban az esetben, ha a fogyasztó nem jelzi a szolgáltatás törlését 48 órán belül,a fogyasztó köteles megtéríteni a megrendelt szolgáltatások árát.

Panaszkezelés

1.19.  A Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra a Szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A panaszok közlése a Szolgáltató elektronikus levelezési címén illetve kapcsolati űrlapján keresztül lehetséges.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2019.10.28

%d blogger ezt szereti: